Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
                                        Activiteiten in de komende periode:

Diensten:

Iedere zondag om 11.00u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloesemtocht. De verwachting is dat die woensdag 21 febr. gaat plaatsvinden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatieve lezing over “overlijden in Spanje” op:
donderdag 1 maart om 14.30 uur in het clubgebouw van de Nederlandstalige Vereniging in
Dénia.
Jet van der Heijden van Adiós con Amor Uitvaartzorg komt een lezing geven over wat er wel en niet kan bij
een overlijden in Spanje. Een thema waar velen denken iets over te weten, maar vaak hangt die kennis van
fabeltjes aan elkaar. Je kunt er amper écht iets over te weten komen, totdat je ermee geconfronteerd
wordt. Daarom wil zij u informeren!
Wij krijgen er allemaal mee te maken, vroeg of laat, en als je helemaal niet weet wat je kunt verwachten,
dan ben je op zo´n moment erg kwetsbaar en zeg je al snel overal ja en amen op. Later kun je daar
ontzettend spijt van krijgen, en als je “achteraf” ook nog hoort dat het toch anders had gekund, maar
niemand je daarop gewezen heeft, levert dit een enorme barrière in het rouwproces op.
Verder biedt Jet mensen die hun partner zijn verloren de mogelijkheid deel te nemen aan een
lotgenotengroep. Het is belangrijk je emoties te kunnen uiten. Samen elkaars leed delen maakt het
verdraagzamer en het geeft steun. U kunt zich na afloop van de lezing hiervoor opgeven (gratis).
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen aan Jet te stellen.

Inspiratiemorgens:

Op dinsdagmorgen 13 maart willen we  samen stil staan bij 'VRAGEN ROND PASEN". De opstanding
is de kern van het evangelie.
Toch wordt de verrijzenis van Jezus Christus tegenwoordig door velen in twijfel getrokken en zelfs door
gelovige mensen.
Al kan ik er zelf niet meer bijzijn, ik hoop zo mijn bijdrage te leveren aan de viering van een blij Paasfeest
op 1 april.n voor de televisie. Zij is hoogleraar Geschiedenis en Internationale Betrekkingen en expert op
het gebied van terrorisme. Een dreiging die ons allen kan treffen en soms doet opschrikken. Als protestant
verdiept ze zich al enige tijd in religieuze en theologische vragen over geweld en veiligheid. Het boek bevat
handvaten om ons bij te staan in ons verlangen naar veiligheid en het laat zien hoe we aan kunnen kijken
tegen het kwaad.
Er zal een stencil zijn, zodat iedere deelnemer zonder kennis van het boek aan het gesprek kan
deelnemen.
1 april. We beginnen de Paasmorgen met een Paasontbijt om 9.30 uur
17 april is het thema; “Heilige strijd”.
De onderlegger voor het gesprek is een boek van prof. dr Beatrice de Graaf. In Nederland bekend van
haar optredeOp dinsdagmorgen 13 februari geeft ds. Henk Blankespoor  een interactieve Bijbelstudie
over de oud-testamentische begrippen CHESED en EMETH als de "handtekening" van God.
Het wordt een speurtocht naar de Joodse wortels van het Christelijk geloof,
omdat deze gegevens ook en juist in het Nieuwe Testament sterk terugkomen en aanwezig blijken.

Woensdag 16 mei: Gemeentevergadering.
24 mei is het thema; “Een inwisselbaar onderdeel ?”
Het voorstel tot aanpassing van de donorwet heeft in Nederland tot veel discussie geleid. Het goede is dat
er over deze mogelijkheid wordt gesproken. Het nadeel is dat de discussie vaak verzandde in geharnaste
standpunten. Dat laatste is niet de bedoeling van ons gesprek. In ons geval is het een aanleiding om te
bezien of de Bijbel bij een dergelijke keuze nog een rol speelt en welke dan.
En of er in onze ( Europese) samenleving genoeg rekening wordt gehouden met een ( religieuze)
minderheid.
Zonder enige bij bedoeling is het wellicht aardig om te weten dat Spanje het land met de meeste donoren
is ( 40,2 %) in Europa. 
Ook hier zal er informatie zijn die de discussie op gang kan brengen.

De Startzondag staat gepland op zondag 30 september met aansluitend een picknick

Filmmiddag: Nog geen gegevens.De sociale projecten:

Elke twee weken wordt in de kerk gecollecteerd voor sociale projecten. Nog steeds stelt de kerkenraad zich op
het standpunt, dat we het geld moeten besteden aan een klein aantal projecten zodat er geen versnippering
optreedt. Behalve het geld dat we op deze manier bijeenbrengen, ontvangen we tevens rente van een legaat dat
we in 2005 kregen. Deze beide bedragen, collecten en rente, vormen het kapitaal dat verdeeld wordt onder 'onze
sociale projecten'. Een korte beschrijving van elk van deze vier projecten vindt u hieronder.

Surge for all. (Chirurgie voor iedereen.)
Is een Spaans project, opgezet door enkele chirurgen in Valencia. Onder anderen dr. José Rubio, gynaecoloog en
uroloog.
Anderen zijn gespecialiseerd in oogheelkunde en hart en vaatziekten, tandheelkunde enz. Geheel vrijwillig en
zonder betaling gaan ze naar Kameroen en instrueren daar in ziekenhuizen artsen. Men zoekt daar een geschikte
arts uit en biedt hem een jaar lang een opleiding aan in Valencia.
Intussen probeert men door sponsoring de medische apparatuur aan te schaffen om mee te geven als zijn
opleiding compleet is. In het korte bestaan van het project heeft men al enkele chirurgen in een ziekenhuis in
Kameroen kunnen plaatsen. Dr Rubio c.s. blijven enkele weken samen met hen werken en laten hen een contract
tekenen voor tenminste 5 jaren om in dat ziekenhuis te blijven werken. Vooral de gynaecologische operaties zijn
met sprongen vooruitgegaan, niet alleen in aantal maar vooral in kwaliteit.
Intussen is er al weer een andere arts in Valencia in opleiding in een andere discipline. We hopen mede door
onze deelname veel mensen te kunnen helpen door een vakkundige operatie.

Oikokrediet.
Oikocredit is een prachtig project! Het biedt kleine ondernemers in ontwikkelingslanden een financiering op maat
aan, geeft deskundig advies en een goede begeleiding. Voordat Oikocredit met een kleine ondernemer in zee
gaat, vindt er een grondig onderzoek plaats naar de betrouwbaarheid en worden de plannen bestudeerd,
besproken en samen uitgewerkt. In 2005 heeft onze prinses Maxima, als speciale VN-adviseur, veel
ontwikkelingslanden en projecten bezocht tijdens het VN-jaar van Microcredit. Kerken in de wereld hebben een
speciale Oikocreditzondag ingesteld; in Nederland is volop meegedaan. Een uitspraak tenslotte van onze prinses:
"Een belangrijk psychologisch (neven)effect van microfinanciering is dat mensen door economische en sociale
insluiting hun waardigheid en zelfvertrouwen herwinnen".

Lilianafonds.
Dit fonds probeert bekendheid te geven aan de wanhopige situatie van miljoenen kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden, een 'verborgen ramp' die ongekend groot is maar die zich aan het gezichtsveld onttrekt en
daardoor weinig aandacht krijgt. Tegelijkertijd wil het Lilianefonds mensen ervan bewustmaken dat het leven van
zo'n kind een heel stuk beter wordt als het de kans krijgt te revalideren. In samenwerking met lokale personen
verleent het Lilianefonds rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Daarbij wordt gekeken naar alle
factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Einddoel van de revalidatie is dat het kind niet meer aan de kant staat,
maar zo actief mogelijk deel uitmaakt van het gezin, van de lokale gemeenschap en van de maatschappij. De
hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en
ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan. (overgenomen van de website van het Lilianafonds).

Eye Care Foundation.
De stichting Oogzorg wereldwijd stelt zich ten doel: het bestrijden van een groot sociaal-economisch probleem
t.w. onnodige en vermijdbare blindheid. Naar schatting 50 miljoen blinden in voornamelijk arme landen wachten op
hulp. De stichting is actief in Nepal, Pakistan, Indonesie, Vietnam, India Djibouti en Ghana. Opgericht in 1984 met
als doel directe hulp, is het accent in de loop der jaren verschoven naar structurele hulp, gebaseerd op het
principe van zelfredzaamheid

Voedselbank.
Los van de door onze kerk gesteunde sociale projecten draagt onze kerk ook financieel bij aan de door onze
Baptisten broeders en zusters georganiseerde voedselbank in Denia die in een grote behoefte voorziet. De
bijdragen aan deze voedselbank komen ten laste van de diaconale collecten. Tevens steunt onze kerk met man-
(vrouw)kracht het zogeheten "eetkamer project".
Vijf dagen per week worden er aan mensen die aan de rand van het bestaansminimum leven, warme maaltijden
verstrekt. Deze maaltijden bestaan uit een voor- en een hoofdgerecht en een dessert.
Mensen die deze maaltijden komen nuttigen zijn aangewezen door de burgergemeente Denia.