Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Activiteiten in de komende periode:

Diensten:

Iedere zondag om 11.00u.


Filmmiddag:

Nog niet bekend.

De sociale projecten:

Elke twee weken wordt in de kerk gecollecteerd voor sociale projecten. Nog steeds stelt de kerkenraad zich op het standpunt, dat we het geld moeten besteden aan een klein aantal projecten zodat er geen versnippering optreedt. Behalve het geld dat we op deze manier bijeenbrengen, ontvangen we tevens rente van een legaat dat we in 2005 kregen. Deze beide bedragen, collecten en rente, vormen het kapitaal dat verdeeld wordt onder 'onze sociale projecten'. Een korte beschrijving van elk van deze vier projecten vindt u hieronder.

Dominicaanse Republiek.
Op initiatief van de Stichting World Servants gaan groepen van ca. 30 volwassenen de plaatselijke bevolking van de Dominicaanse republiek helpen met bv. waterleidingen aanleggen of polikliniekjes bouwen. De gezondheidszorg vereist daar veel verbetering en we kunnen daar helpen met de aanleg van waterleiding en de bouw van latrines. Reis- en verblijfkosten plus een bijdrage in de materiaalkosten dragen de deelnemers. Ondertussen worden door telkens wisselende groepjes deelnemers kinderochtenden georganiseerd. De kinderochtenden zijn bedoeld om de jeugd met het evangelie in contact te brengen. Heel belangrijk zijn ook de bezoeken van een medisch team tijdens de projecten. Het team wordt geleid door de bekende kinderarts mevrouw Ramona Sanchez. Het is de gewoonte dat deze medische bezoeken door de vindingrijkheid van de deelnemers worden gesponsord. Per keer moet hiervoor ongeveer 1000 euro worden gefourneerd. Als kerk in Denia steunen we dr. Ramona.

Oikokrediet.
Oikocredit is een prachtig project! Het biedt kleine ondernemers in ontwikkelingslanden een financiering op maat aan, geeft deskundig advies en een goede begeleiding. Voordat Oikocredit met een kleine ondernemer in zee gaat, vindt er een grondig onderzoek plaats naar de betrouwbaarheid en worden de plannen bestudeerd, besproken en samen uitgewerkt. In 2005 heeft onze prinses Maxima, als speciale VN-adviseur, veel ontwikkelingslanden en projecten bezocht tijdens het VN-jaar van Microcredit. Kerken in de wereld hebben een speciale Oikocreditzondag ingesteld; in Nederland is volop meegedaan. Een uitspraak tenslotte van onze prinses: "Een belangrijk psychologisch (neven)effect van microfinanciering is dat mensen door economische en sociale insluiting hun waardigheid en zelfvertrouwen herwinnen".

Lilianafonds.
Dit fonds probeert bekendheid te geven aan de wanhopige situatie van miljoenen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, een 'verborgen ramp' die ongekend groot is maar die zich aan het gezichtsveld onttrekt en daardoor weinig aandacht krijgt. Tegelijkertijd wil het Lilianefonds mensen ervan bewustmaken dat het leven van zo'n kind een heel stuk beter wordt als het de kans krijgt te revalideren. In samenwerking met lokale personen verleent het Lilianefonds rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Einddoel van de revalidatie is dat het kind niet meer aan de kant staat, maar zo actief mogelijk deel uitmaakt van het gezin, van de lokale gemeenschap en van de maatschappij. De hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan. (overgenomen van de website van het Lilianafonds).

Eye Care Foundation.
De stichting Oogzorg wereldwijd stelt zich ten doel: het bestrijden van een groot sociaal-economisch probleem t.w. onnodige en vermijdbare blindheid. Naar schatting 50 miljoen blinden in voornamelijk arme landen wachten op hulp. De stichting is actief in Nepal, Pakistan, Indonesie, Vietnam, India Djibouti en Ghana. Opgericht in 1984 met als doel directe hulp, is het accent in de loop der jaren verschoven naar structurele hulp, gebaseerd op het principe van zelfredzaamheid

Voedselbank.
Los van de door onze kerk gesteunde sociale projecten draagt onze kerk ook financieel bij aan de door onze Baptisten broeders en zusters georganiseerde voedselbank in Denia die in een grote behoefte voorziet. De bijdragen aan deze voedselbank komen ten laste van de diaconale collecten. Tevens steunt onze kerk met man-(vrouw)kracht het zogeheten "eetkamer project".
Vijf dagen per week worden er aan mensen die aan de rand van het bestaansminimum leven, warme maaltijden verstrekt. Deze maaltijden bestaan uit een voor- en een hoofdgerecht en een dessert.
Mensen die deze maaltijden komen nuttigen zijn aangewezen door de burgergemeente Denia.